Black Series I & II

Oilpaintings with eggshells, 1m x 0,80m
Faith
Faith
Lukas
Lukas
Bartholomeus
Bartholomeus
Yasmine
Yasmine
Rafaelle
Rafaelle
Benjamin
Benjamin
Ruven
Ruven
Amelia
Amelia